Aktuelle nyheter

Nyheter / 2012 / Februar / Kutter dramatisk i vikarbruken

Kutter dramatisk i vikarbruken

Kommunene barberer vikarbudsjettene. Det rammer de private knallhardt.

Foto: Iris Lyngmo

Kritisk til kommunene. Statistikk- og økonomianalytiker i PBL, Bjørn-Kato Winther, mener mange kommuner fører altfor lave utgifter til vikarer i budsjettene. Da får de private barnehagene mindre i tilskudd. Foto: Iris Lyngmo

Ifølge kommunenes egne regnskap var netto kostnader ved vikarbruk på 474 millioner kroner i 2010. I budsjett for 2011 er tallet redusert med hele 177 millioner kroner. Enkelte kommuner hadde i fjorårets budsjett ikke én eneste krone satt av til vikarer. Andre igjen kuttet flere titalls millioner kroner på vikarposten i det første året kommunene overtok finansieringen av barnehagesektoren.  

Kuttversting

Det viser tall som PBL har hentet ut gjennom sitt omfattende prosjekt ”Likebehandling”. Her er kommunenes egne innmeldte tall systematisert og analysert av prosjektgruppen. Nå er tallenes tale klare og vikarposten er blant kuttverstingene.  

– Det er en dramatisk nedgang sett med barnehagenes øyne. Det skulle vært interessant å vite hvordan kommunene kan kutte så mye. Det er ingen ting i fraværsstatistikken som tilser at ansatte i barnehagene er mindre borte fra jobb, påpeker statistikk- og økonomianalytiker i PBL, Bjørn-Kato Winther.

Kvaliteten svekkes

En av kommunene som har kuttet stort i vikarbudsjettene fra 2010 til 2011 er Ski. Ifølge PBL er de innrapporterte budsjettallene på netto vikarkostnader, som dannet grunnlaget for tilskudd til de ikke-kommunale barnehagene, reduserte fra nærmere 19 millioner kroner til 2,9 millioner kroner. Det får blant annet daglig leder i Villenga barnehage, Geir Røkkum svi for.

– Det er kjempedramatisk dersom tallene til PBL stemmer. Nå kjenner ikke jeg sykefraværet i de kommunale barnehagene i Ski, men dersom det ligger på landsgjennomsnittet, må jo dette bety en rovdrift på de ansatte som blir igjen. Det blir færre voksne til å se etter barna og jeg kan ikke se annet enn at dette går hardt utover både sikkerhet og kvalitet i barnehagen. Stikk i strid med målsetningen til Kristin Halvorsen om å heve kvaliteten i barnehagene, sier Røkkum.

Leder for barnehageseksjon i Ski kommune, Irene Eriksen Mørk, er ikke enige i tallene til PBL og hevder Ski kommune ikke har redusert vikarbudsjettene fra 2010 til 2011.

– Dersom man sammenlikner budsjett 2011 med regnskap 2010 så vil dette sprike veldig. I Regnskap 2010 ligger utgifter til hva vi faktisk har brukt av vikarer, men da må man se dette opp i mot refusjonsinntekter. I tillegg er lønn til vikarer for ubesatte stillinger/eller vikarer for ansatte som er i ulønnet permisjon med under vikarposten.  Når vi budsjetterer med vikarutgifter så tar vi ikke med vikarer i forbindelse med langtidsfravær, svangerskap eller vikarer i ubesatte stillinger.

10.000 mindre per plass

Bjørn-Kato Winther mener derimot tallene er korrekte og anslår at de private barnehagene får rundt 10.000 kroner mindre i tilskudd per heltidsplass som følge av kutt i vikarer.

– Det er i så fall enormt mye penger for oss som har 90 heltidsplasser, utbryter Geir Røkkum.

Ettersom de private barnehagene i Ski bare får vel 91 prosent av det de kommunale barnehage får i tilskudd, rammer det barnehagene ekstra hardt.

– Det betyr jo at de private også må kutte. For vår del har det betydd at vi har økt barnegruppene for å få budsjettet til å gå opp. Det er ingen ønsket situasjon fra vår side, men vi er heldig som har areal til å gjøre det. I tillegg hadde vi et sykefravær på bare 3,5 prosent i fjor. Mange barnehager sliter dessverre veldig med å få endene til å møtes, sier Røkkum.

Ifølge Bjørn-Kato Winther er det spesielt på vikarutgiftene, pensjon og vedlikehold kommunene har barbert sine budsjetter etter at de fikk ansvaret med å tildele tilskudd til de private barnehagene.

– Nesten en tredjedel av kommunene har kuttet i vikarbudsjettet for 2011. Av disse er det mange kommuner som har kuttet enorme beløp. Jeg finner det litt merkelig at så mange kommuner skal kunne klare å spare så mye, sier Winther.

Truer kvalitet og sikkerhet.

Kutt i vikarbudsjettene er et fenomen også Utdanningsforbundet er godt kjent med. Ifølge sentralstyremedlem Hege Valås er det mange kommuner som har kuttet så mye i vikarposten at hun frykter det går ut over både kvalitet og sikkerhet.

– Jeg vet at det er kommuner som har praksis og vedtak på at man ikke setter inn vikarer før etter 16 dagers sykefravær. Mange kommuner har også et vikarbudsjett på et minimum. Når en stor barnehage har et budsjett på 20.000 kroner sier det seg selv at det ikke går.

I fjor gjennomførte Utdanningsforbundet en stor budsjettundersøkelse blant landets kommuner.

– Der så vi en klar tendens hvor kommunene vil kutte. Det var først og fremst på vikarer.

Ifølge Valås er det mange medlemmer og tillitsvalgte som tar kontakt med forbundet fordi de opplever vikarkuttet som et problem i barnehagen.

– I mange tilfeller kan man stille spørsmål med forsvarlighet og pedagogisk tilbud når bemanningen blir redusert og man ikke erstatter med vikarer. Det er en reell trussel mot både kvalitet og sikkerhet i barnehagen, sier Hege Valås.

Går kuttene i vikarbudsjettene ut over sikkerheten i barnehagene? Si din mening i kommentarfeltet nederst i artikkelen

 

Hastverksarbeid fra departementet

– Kunnskapsdepartementet må utarbeide en helt ny forskrift dersom man skal få finansieringen til å fungere som den skal.

Det mener administrerende direktør i PBL, Arild M. Olsen.

Han mener forskriften fra kunnskapsdepartementet bærer preg av å være et hastverksarbeid og kommunene fikk altfor dårlig tid til å sette seg inn i hvordan tilskuddene skulle beregnes.

– Systemet baserer seg på to ting som ikke eksisterer. Kommunene skulle plutselig ta med alle kostnadene knyttet til hver enkelt barnehage – helt ned på brøyte og plenklippingsnivå. Dette er utgifter som tidligere har vært slått sammen for alle kommunens tjenester.

Det andre er at absolutt samtlige kommuner har med for lite kostnader. Det er ikke en eneste kommune som har tatt med for mye i beregningene. Det bekymrer meg, sier Olsen.

Siden mai i fjor har PBL gjennomgått barnehageregnskapene til samtlige kommuner hvor forbundet har medlemsbarnehager. Nå er prosjektgruppen i ferd med å sluttføre de siste analyserapportene.

– Vi har fått et godt bilde av problemene det nye systemet skaper. Ikke bare for barnehagene. Men også for kommunene, sier han.

Ifølge Olsen er det, eller vil det bli sendt inn klage på tilskuddssatsene i rundt 100 av de totalt 260 kommunene.

– Er du overrasket over funnene i prosjektet?

– Før kommunene overtok finansieringen var jeg både kritisk og nervøs. Men at det skulle bli så vanskelig å følge opp, få justert tilskuddene og ikke minst være så mye feil. Det tror jeg ingen hadde kunne forespeile seg. 

Tips en venn

Tips en venn om denne artikkelen. Du kan sende til flere ved å skille adressene med komma.10 kommentarer

Kutt i vikarbudsjettene er en av de negative konsekvenser etter at tildeling av midler ble overført til kommunene. For å hindre at de kommunale barnehagene skulle ende med et kraftig merforbruk, ble det i min kommune satt i verk vikarstopp fra sept 2011. Dette for å unngå at merforbruket i kommunale barnehager måtte gis i tilskudd til de private barnehagene i 2012. Dette går kraftig ut over kvaliteten både i de kommunale og de private barnehagene, og man er nødt for å drive rovdrift på personalet med denne politikken. Det kuttes på renhold, vedlikehold og antall ansatte. Oppgavene øker. Kristin Halvorsen har rasert hele grunnlaget for kvalitet!! Paradokset er at det gjelder også for de kommunale barnehagene!

Førskolelærer ( 01.02.2012 kl. 14:58 )

Kutting av vikar bruk vil definitivt gå ut over sikkerheten i barnehagene! Hvordan skal vi bhg. ansatte kunne forsvare sikker drift og pedagogisk opplegg, når vi ikke er nok ansatte? For å si det sånn så har myndighetene "presset" inn flere barn i bhg og ikke gjort noe med å øke bemanningen. De har heller regulert areal normene for å kunne "forsvare" at hver bhg skal ha flere barn. Jeg tenker at vikarbruken og alle de millionene kan brukes på å innføre 6 timers dag og flere ansatte. DA tror jeg automatisk vikarbruken vil bli drastisk redusert. De ansatte vil få en bedre dag på jobb og det vil vise seg i at ansatte er på jobb og sykefraværet går drastisk ned. Hvorfor ikke ha en prøveperiode med 6 timers dag og da se hva som skjer?? Jeg kan si at å være 2 assistenter + 1 pedagogisk leder på 20 barn er rådrift av ansatte. Iløpet av en dag er det ikke mange timene vi er alle 3 på avd. samtidig. Det er dager der vi knapt nok er 1 time tilsammen ilag, feks. møtedager. Førskolelærere har planlegging og ubunden arbeidstd og er derfor ikke 7.5 timer på avdelinga hver dag. Det er hva jeg kaller rådrift av assistenter! vi som jobber i bhg gjør så godt vi kan med de midlene vi har, men vi blir slitne og stanger hodet i veggen vi også. Så er det jo noe som heter yrkesstolthet.....Vet ikke om det er mange assistenter som har den høyt oppe slik som hverdagen for assistenter er nå. Tilslutt så vil jeg anbefale foreldre å engasjere seg i dette for det er dere og deres barn det gjelder!

Assistent/Tillitsvalgt ( 01.02.2012 kl. 16:16 )

Jeg jobber i kommunal barnehage og i vår kommune har vi ikke kuttet på noen poster i budsjettet. Vikar posten er som den har vært. Har sett hvordan de private barnehagene har kjøpt nye utelekeapparater og rustet opp både ute og inne. Det er jo flott fot barna. I de kommunale barnehagene har vi vist måtehold, malt og pusset opp det utstyret vi har hatt. Brukt resirkulert materiell, vært kreativ og brukt naturen som lekeplass. Den er jo perfekt og gratis :-) Velkommen i vår verden :-)

Anita ( 01.02.2012 kl. 18:17 )

Har jobbet i kommunale bhg tidligere, siste årene i privat. Det er romsligere i privat sektor, på den måten at jeg føler vi har mer direkte innvirkning på hvordan bhg skal både utformes og hva vi trenger av materiell. Likevel viser vi måtehold og bruker naturen masse, både til lek, fysisk aktivitet og forming. Det er ikke ubegrensede midler i privat sektor som det gis inntrykk av, men veien fra budsjett til bruker er ekstremt mye kortere, så man får kanskje helt andre resultat av den grunn? Her er det ikke mye som forsvinner inn i det store sluket og vi føler oss ikke som kasteballer uten reell innvirkning! Når det gjelder planleggingstid har vi samlet den på en dag, så en dag i uka hver har pedagogene kort dag, resten er de på avdeling like lenge som assistentene. Det betyr mindre belastning på hver avdeling. Selv om vi har det bra i vår bhg, så er det en liten bhg, og vi er dermed sårbare for kutt i tilskudd. En annen bhg med samme eier som vår, vil bli lagt ned om et år, dersom kuttene blir så dramatisk som fryktet. Så det er grunn til å være redd for sin arbeidsplass! Jeg elsker jobben min, men blir ikke gammel i dette yrket dersom rammene blir så stramme at jeg ikke får spillerom til å være en GOD pedagog! Det blir jeg ikke av en stressa hverdag med for få voksne på jobb! Sikkerheten til barna står høyt på min prioriteringsliste. Med 2 voksne på jobb på 18 barn, vil det meste av aktiviteter bli avlyst. Ikke minst turer ut av bhg. Forming..? Glem det. Det vil bli å løpe rundt som brannslukker fra konflikt til konflikt. Ingen tvil om at folk vil begynne å se seg om etter andre jobber, dersom de ikke blir sykmeldt pga utbrenthet først....

Pedagog ( 02.02.2012 kl. 11:35 )

Kunne ikke vært mer enig med pedagog over her! Jeg er relativt nyutdannet, bare jobbet noen få år, men allerede nå ser jeg at hvis denne utviklingen fortsetter, så blir ikke jeg lenge i yrket jeg elsker.. Jeg er ikke interessert i å bli utbrent i så ung alder. De som taper mest er jo alle de flotte barna vi jobber med og får lære å kjenne. Tilbudet vil bli svekket, sikkerheten dårligere og det vil bli en mer usikker hverdag for de små. Er det virkelig det stat og kommune vil?? Og jeg skjønner fortsatt ikke hvorfor foreldre ikke prøver å gjøre noe. Det er barna deres det gjelder.. Stå opp mot politikerne, vis at dere ikke godtar at barnehagen blir en oppbevaringsplass!

Marita, førskolelærer og ped.leder ( 02.02.2012 kl. 17:14 )

Må bare si en kommentar til innlegget til tillitsvalgt,assistent: Det er en helt normal hverdag med 3 voksne fordelt på 18-20 barn.I kjernetiden er det helt normalt,men på ettermiddagstid når en TV har gått hjem,da må avdelinger samkjøre og fordele litt barn. Mange barnehager bruker for mye tid på møtevirksomhet på dagtid,dette går ut over barna og assistentene. Pedlederene hos oss har fri 2 dager i mnd og 1 t utbetalt i lønn,totallt 16 t ubunden tid på en 100% stilling.. De planlegger da hjemme og bruker lønnet pauser når det er behov.Vi har kun en dag i uken ca 30 min,da planlegger de hver uke. De får 10 minutter pause etterpå,siden de mener at de er betalt for planlegging-ubunden tid,det er fornuftige pedagoger. Alle forbereder seg godt og personalet er flinke å delegere til hverandre. Vi har planleggingsdager+ personalmøte en kveld i mnd,da går vi på kurs eller drøfter saker. Det er ikke alltid like effektivt arbeid på møtefronten i barnehagene,det blir en del tomprat,sladder.... Vi er veldig fornøyd med vår planlegging,andre må igjen gjøre det på sin måte.

Styrer ( 03.02.2012 kl. 00:06 )

Må presisere at alle ansatte har 30 min pauser hver dag når de minste barna er lagt,vi hjelper da hverandre slik at alle får 30 min pause,pedledere har pauser 4 dager i uken og en dag må de ha møte i pausen sin(100% stilling),som sagt betalt for ubunden tid,de er helt enig. Det skulle også stå i innlegget ovenfor. Vi er en 2-avdelingsbarnehage med lite fravær,der alle ansatte får brilliere,dyktige.

Styrer ( 03.02.2012 kl. 00:11 )

Av erfaring så stoler jeg ikke på et eneste tall PBL publiserer. Allt de gjør er gjort i "propaganda"-kampmodus uten noen som helst interesse for hva som er rett eller rettferdig.

Einar ( 03.02.2012 kl. 10:40 )

Einar,det var kraftige påstander,PBL gjør en viktig jobb med å kunne stille krav og analysere kommunen,det viser seg at ikke allt blir tatt med i regnskapet i kommunen,det går igjen ut over private. Det blir ikke bedre uten at vi skaper diskusjoner,en begynner å reflektere. Jeg eier PBL barnehage og ser at vi har kuttet kraftig i tilskuddet for min 2-avdelings utgjør det 300-400000 kr,mye penger....Heldigvis har vi lavt fravær og jeg gjør mye gratisarbeid som eier,først må jeg betale de ansatte,kjenner at jeg blir litt sliten av alle forandringene samtidig at en blir veldig nøysom i slike prosesser. Hadde jeg tatt betallt for allt gratisarbeidet hadde jeg gådt med litt underskudd.Private har det mye trangere nå økonomisk,men jeg vet også at kommunale har hatt det nøysomt i fler år. Jeg er mer begymret for skoleverket i vår kommune har 1/4 del av barna ekstra behov dvs §5 elever. Vi har kraftig økning til PPS og barnevernet har fått 3-dobbel økning med bekymrinsmeldinger.Mange av disse elevene trenger litt ekstra hjelp tilrettelagt i ren ordinær klasse ,de kunne klart seg med enkle midler,men ressursene i skolene tillater det ikke. Da snakker jeg om de elevene som trenger bare litt ekstra hjelp,de blir ofte offer for tiltak og ender ofte opp som uføre viss ikke foreldrene gjør en kjempeinnsats med dem på hjemmebane. Kommunen snakker om tidlig hjelp til barn som trenger det lille ekstra,men på lang sikt skjer jo det motsatte.Flere elever pr.lærer,flere små barn pr ansatt i barnehagen. Vi må effektivisere,men har vi tenkt godt nok over konsekvensene?

Styrer ( 03.02.2012 kl. 19:18 )

Håller fullständigt med "Assistent/Tillitsvalgt" särskilt i att "Tilslutt så vil jeg anbefale foreldre å engasjere seg i dette for det er dere og deres barn det gjelder!"

bhg ansatt med småbarn på bhg ( 18.07.2012 kl. 19:58 )

Skriv en kommentar

Du kan velge å være anonym.
Men vis alltid respekt for andre lesere og omtalte personer.

Ditt navn
Din kommentar