Barnehagesøk

Barnehagesøk / Roverud Barnehage BA

Roverud Barnehage BA

ROVERUD, Hedmark

Kontaktinformasjon

Mygglivegen 13
2216 ROVERUD, Hedmark


Tlf: 62 88 86 90
E-post: styrer@myrulla.no20
Nettside: http://www.myrulla.no

Foto av: Roverud Barnehage BA

Roverud Barnehage BA har godkjent tariff- og pensjonsavtale gjennom PBLs Arbeidsgiverseksjon (PBL-A).

Andre typer innhold
Roverud barnehage SA Driver 1 barnehage:Myrulla barnehage og har gjennom mange år diskutert pedagogiske problemstillinger og har etter hvert utviklet en felles plattform for vår barnehage.
Vi hadde i vår forrige virksomhetsplan som mål å arbeide etter ”Langsom tid – prinsippet”, blant annet ut fra Guttorm Fløgstads tanker om dette.
Vi har sett at vi praktiserer deler av denne filosofien i vår hverdag, men at vi ikke klarer å gjennomføre det 100 %.
Personalgruppa har i fellesskap kommet til enighet i at vi vil beholde en del vesentlige elementer fra denne filosofiske tanken, og som i hverdagen vil vise seg i våre arbeidsmetoder med hele barnegruppa og i forhold til hvert enkelt barn:
• Vi vil arbeide bevisst for å gi hvert enkelt barn god tid til fordypning i aktiviteter og lek, unngå unødvendige avbrytelser. Her er det viktig å tenke at prosessen er viktig og at kvalitativ, god læring skjer der barna har et miljø som er tilrettelagt for ro og konsentrasjon. Vi må tenke på å skjerme barn som er i gang med aktiviteter og lek, og gi både tid og rom for dette i hverdagen. Vi mener det er viktig å vise respekt for barnas lek og aktiviteter, og tar dette ”på alvor”.

• Vi bruker lang tid på de temaer vi arbeider med. I praksis vil dette innebære at vi lager periodeplaner for 2-3 måneder. Noen dager planlegger vi fastlagte aktiviteter, men vi arbeider stort sett ut i fra tanken om å ta hver dag som den kommer. Et eksempel: er det nydelig vær, går vi på tur. Da har vi allerede en plan for hva våre skogsturer skal ”inneholde” av pedagogisk opplegg, for eksempel dyrespor på vinterstid. På denne måten får vi gjennomført vårt pedagogiske opplegg, uten å detaljplanlegge, men vi tar utgangspunkt i hver enkelt dag. Dette krever god planlegging og forutsetter også at personalet er innstilt på en slik arbeidsmåte, hvilket vi i våre pedagogiske diskusjoner er blitt enige om.

• Tid til omsorg og nærhet til hvert enkelt barn er viktig for oss. Vi bruker tid på barna, vil se hvert enkelt barn og arbeider derfor ikke likt i forhold til barna. Barna er ulike og vi må derfor forholde oss til dem individuelt. Noen barn trenger tydelige rammer i sin hverdag, andre kan ha litt ”frihet under ansvar”. Vi arbeider ut fra det enkelte barns behov, og derfor er det jo også viktig å ha tid til barna slik at vi kjenner dem godt. Å behandle barn ”likt” er ingen rettferdig behandling, barn trenger ulik oppfølging til ulike perioder. Barn går igjennom ulike utviklingsfaser, med tilhørende ”kriser”, og de trenger voksenstøtte og omsorg når det blåser som verst. Mange opplever triste hendelser hjemme, være seg skilsmisse, sykdom eller død i nær familie, og vil i slike situasjoner trenge ekstra oppfølging. I barnehagehverdagen må vi arbeide for å sikre dette.• Tid til samtale med alle! Barna lærer utrolig mye i samspill med andre barn og voksne, og vi som ansatte har et stort ansvar for å lære barna gode kommunikasjonsferdigheter. Vi må lytte, se det enkelte barnet. Vi må være språklige forbilder, og bruke hverdagssituasjoner til språkstimulering. God tid til samtale er derfor utrolig viktig på så mange områder.

• Nyt øyeblikket! Se de små gledene, ha tid til refleksjon! Humor og livsglede har gode vekstvilkår i et miljø som luker ut stress og negativ fokus, men fokuserer på gode relasjoner, kvalitet i samspill og arbeider for at hver dag skal ha gode stunder for små og store.

• Tid til foreldresamarbeid. Vi vil arbeide for å ha god tid til uformelle samtaler ved bringe- og hentesituasjoner, og vi har foreldresamtaler 1-2 ganger i året – eller flere dersom dere eller vi har behov for det.

Personalet har jevnlige diskusjoner der vi tar opp samspill mellom barn og voksne, og vi har kommet til enighet om noen viktige, felles pedagogiske arbeidsmetoder i samspill med barn:
• Vi mener samspill barn - voksen skal bære preg av anerkjennende kommunikasjon, gjensidig respekt.

• Vi vil gi barna tid til å formidle det de har på hjertet, ta dem på alvor, være lyttende.

• Vi vil være veiledere i konfliktsituasjoner, la barna fortelle sin versjon, ha fokus på å finne løsninger sammen med begge barna. Hvordan komme videre? Alle konflikter gir læring dersom vi ser mulighetene i disse situasjonene.

• Vi anerkjenner barns følelsesliv, vi vet de ikke har samme ”filter” som oss, men lever ut alle sine følelser dersom de er trygge. Vi vil at barna skal kunne vise glede, sinne, være triste, sjalu, sure og blide. Vi anerkjenner alle følelser, et barn er ikke ”umulig” selv om det i perioder er mye sint. Vi må finne ut hvordan vi best mulig kan være der for barnet, og hvordan vi kan løse eventuelle vanskelige situasjoner som kan oppstå. I denne sammenheng kan nevnes at mange barn også ønsker å være alene når de er sinte eller triste, og det respekterer vi. Det er ingen god løsning å tvinge seg på barn som gir tydelige signaler om at de ønsker å være alene. Kanskje vil de heller ha et fang når stormen har lagt seg?Ledige plasser
Kart

Abonner på ledige plasser fra Roverud Barnehage BA som RSS